Thierry Genay - photography - Oignon I

EN FR

Oignon I

30 x 30 cm / 11.8 x 11.8

Oignon I